– Aktivity pre deti –

Indiviuálne poradenstvo (0 - 12 mesiacov)

Čo môžete očakávať na stretnutí?

Ukážeme Vám, ako s dieťatkom správne manipulovať – ako ho pokladať, zdvíhať, nosiť, pretáčať, teda ako využiť každodenné činnosti, ktoré realizujeme nespočetne krát za deň. Práve týmito rutinnými aktivitami dokážete výrazne ovplyvniť vývin vášho dieťatka.
Porozprávame sa o vývine dieťatka,  zhodnotíme stav Vášho dieťatka a ukážeme vám stimulačné aktivity, ktoré môžete realizovať doma.

Nevenujeme sa len stránke hrubej motoriky, ale aj ostatným vývinovým mechanizmom  v súlade s celistvým vývinom dieťaťa. Psychický a emocionálny vývin, vývin úchopu a jemnej motoriky, súhry a koordinačné vzory, zmyslový vývin a mnoho iných zákonitostí, ktoré sú kľúčové práve pre obdobie raného veku dieťaťa a ich nedostatky sa prejavia v niektorých prípadoch až neskôr, napr. v mladšom školskom veku.

Po stretnutí Vám poskytneme krátke Baby Balance videá, ktoré vám doma pomôžu sústrediť sa na detaily manipulácie, ktorú ste si na stretnutí ukázali alebo videá s teóriou vývinu daného obdobia dieťaťa. Dostávate veľký obnos informácií a videá vás utvrdia v tom, že ste si všetko správne zapamätali.

Mini 1 (3 - 5 mesiacov)

 

Pracujeme pomalým a pokojným tempom. Kladieme dôraz na vysvetľovanie a argumentáciu jednotlivých postupov. V rámci skupiny sa venujeme rodičom a bábätkám aj individuálne. Okrem stretnutí budete mať možnosť pracovať aj v domácom prostredí s pomocou krátkych vzdelávacích videí.

Periodicita a trvanie: týždenne/ 60 min.
Počet detí v skupine: max. 6

V mikroskupinkách, pod vedením odborne školeného lektora Baby Balance, sa budete mať možnosť zrozumiteľnou a zážitkovou formou oboznámiť s postupnosťou vývinu vášho dieťatka, jej možnými úskaliami a potenciálom.

Čo je súčasťou našich týždenných stretnutí:
• Správna manipulácia s bábätkom tak, aby ste podporili jeho prirodzený vývin, pomohli mu vytvoriť a upevniť správne pohybové vzorce. Manipuláciou myslíme bežné situácie ako sú pretáčanie bábätka, obliekanie, nosenie a pod., ktoré realizujete veľa krát počas dňa.
• Informácie ohľadom postupnosti psychomotorického vývinu, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií. Pohľad na dieťa v celistvosti.
• Posilnenie vašich rodičovských kompetencií. Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac.

Pri voľbe kategórie MINI 1 je dôležitý aktuálny pohybový prejav – bábätko sa nepretáča, pretáča sa, nepohybuje sa v priestore.

Zaradenie bábätka do skupiny je závislé aj od jeho pripravenosti, teda ak je bábätko v prítomnosti iných osôb pokojné môže byť zaradené do skupinky aj skôr. Od 3 mesiacov je ich adaptácia na vonkajší svet u väčšiny dostačujúca a práca v skupine im neprekáža.
V prípade, že bábätko ešte nie je pripravené, môžete zvoliť individuálne stretnutie. Túto možnosť môžete s bábätkom využiť od narodenia.

Mini 2 (6 - 8 mesiacov)

 

Tempo prispôsobujeme dynamike skupiny. Kladieme dôraz na vysvetľovanie a argumentáciu jednotlivých postupov. V rámci skupiny sa venujeme rodičom a bábätkám aj individuálne. Okrem stretnutí budete mať možnosť pracovať aj v domácom prostredí s pomocou krátkych vzdelávacích videí.

Periodicita a trvanie: týždenne/ 60 min.
Počet detí v skupine: max. 7

V skupinkách, pod vedením odborne školeného lektora Baby Balance, sa budete mať možnosť zrozumiteľnou a zážitkovou formou zoznámiť s postupnosťou vývinu vášho dieťatka, jej možnými úskaliami a potenciálom.

Čo je súčasťou našich týždenných stretnutí:

Správna manipulácia s bábätkom tak, aby ste podporili jeho prirodzený vývin, pomohli mu vytvoriť a upevniť správne pohybové vzorce.
Informácie ohľadom postupnosti psychomotorického vývinu, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií. Pohľad na dieťa v celistvosti.
Posilnenie vašich rodičovských kompetencií. Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac.
V tejto kategórii sa zameriame na posilnenie svalového korzetu trupu a prípravu bábätka na kľúčovú spôsobilosť – lozenie.
Budeme sa venovať aj ďalším dôležitým aspektom vývinu: reč, súhry, jemná motorika, koordinácia a manipulácia, sociálne a emocionálne zrenie, hra ako forma učenia, dotyk ako nástroj stimulujúci výraznou mierou zdravý vývin dieťaťa v celistvosti

Pri voľbe kategórie MINI 2 je dôležitý aktuálny pohybový prejav – bábätko sa pretáča, točí sa na bruchu okolo osi (pivotuje), plazí sa, kolienka podsúva pod bruško, ešte nelozí.

Mini 3 (9 - 12 mesiacov)

 

Tempo prispôsobujeme dynamike skupiny, ktorá sa vplyvom pohybového boomu bábätiek stupňuje. Kladieme dôraz na vysvetľovanie a argumentáciu jednotlivých postupov. V rámci skupiny sa venujeme rodičom a bábätkám aj individuálne. Okrem stretnutí budete mať možnosť pracovať aj v domácom prostredí s pomocou krátkych vzdelávacích videí.

Periodicita a trvanie: týždenne/ 60 min.
Počet detí v skupine: 9

V podnetnom a veselom prostredí sa stretávajú rodičia a detičky pod vedením odborne školeného lektora Baby Balance. Vy rodičia, získate zrozumiteľnou a zážitkovou formou informácie o postupnosti vývinu vášho dieťatka, jej možnými úskaliami a potenciálom. A vaše detičky sa dostanú do bezprostredného kontaktu s rovesníkmi, ktorí bývajú pre ne zdrojom nenahraditeľnej stimulácie. Umožníte im prežiť s vami prvé skúsenosti so socializáciou v novej sociálnej skupine.

Čo je súčasťou našich týždenných stretnutí:

Správna manipulácia s bábätkom tak, aby ste podporili jeho prirodzený vývin, pomohli mu vytvoriť a upevniť správne pohybové vzorce.
Informácie ohľadom postupnosti psychomotorického vývinu, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií. Pohľad na dieťa v celistvosti.
Posilnenie vašich rodičovských kompetencií. Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac.
V tejto kategórii sa zameriame na posilnenie svalového korzetu trupu a prípravu bábätka na kľúčovú spôsobilosť – stoj pri opore, chôdza pri opore a jej fázy, stoj vo voľnom priestore.
Budeme sa venovať aj ďalším dôležitým aspektom vývinu: kognitívne zrenie – myslenie, pamäť, sústredenie, reč a komunkácia, súhry, jemná motorika, koordinácia a manipulácia, sociálne a emocionálne zrenie, hra ako forma učenia, dotyk ako nástroj stimulujúci výraznou mierou zdravý vývin dieťaťa v celistvosti

Pri voľbe kategórie MINI 3 je dôležitý aktuálny pohybový prejav – bábätko lozí, stavia sa s oporou, chodí popri opore.

Mini / Explorer (12 - 14 mesiacov)

 

V tejto skupinke sú zaradené detičky loziace, chodiace pri opore aj tie, ktoré si užívajú prvé samostatné krôčiky vo voľnom priestore. Všetky majú spoločné to, že prežívajú úžasný pohybový boom. Sú fascinované vlastnou schopnosťou realizovať neobmedzený pohyb v priestore. Radi im tento zážitok podporíme. Zároveň ich budeme viesť pomaličky prostredníctvom rôznych hier a vhodných pomôcok k rozvíjaniu ostatných oblastí vývinu. Toto všetko prebieha za aktívnej účasti rodiča, teda dochádza k prehlbovaniu vzťahov na základe pozitívnych zážitkov. Rodičom poskytneme veľa informácií a inšpirácií, ktoré zužitkujú pri práci s dieťatkom v domácom prostredí.

Periodicita a trvanie: týždenne/ 45 min.
Počet detí v skupine: 9

Čo je súčasťou našich týždenných stretnutí:

Informácie ohľadom postupnosti psychomotorického vývinu, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií. Pohľad na dieťa v celistvosti.
Nadobúdanie a upevňovanie správnych pohybových vzorcov vhodnou a primeranou stimuláciou zo strany rodiča.
V tejto kategórii sa zameriame na posilnenie svalového korzetu trupu, koordináciu, rovnováhu a stabilitu. Vysvetlíme si postupnosť rozvíjania chôdze, zameriame sa na chodidlá detí a správnu prvú obuv, či jej samotnú potrebu.
Budeme sa venovať aj ďalším dôležitým aspektom vývinu: kognitívne zrenie – myslenie, pamäť, sústredenie, reč a komunikácia, súhry, jemná motorika, koordinácia a manipulácia, zapájanie všetkých zmyslov- vnímanie, sociálne a emocionálne zrenie, hra ako forma učenia, dotyk ako nástroj stimulujúci výraznou mierou zdravý vývin dieťaťa v celistvosti.
Posilnenie Vašich rodičovských kompetencií. Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac.

Postupne sa dynamika skupiny stabilizuje. Na konci semestra je práve u detičiek v tejto kategórii vidieť najväčšiu premenu z hľadiska interakcie a spätnej väzby. Dieťatko v tomto období nechávame hravým spôsobom dozrieť a socializovať sa v organizovanom prostredí skupiny. A môžeme ísť ďalej- pracovať na spolupráci, sústredení a socializácii vo vyšších kategóriách.

Pri voľbe kategórie MINI/EXPLORER je dôležitý aktuálny pohybový prejav – dieťatko sa stavia s oporou, stavia sa bez opory, chodí popri opore, samostatná chôdza.

Explorer 1 (15 - 17 mesiacov)

 

Exploreri 1 po absolvovaní semestra nemajú problém s prácou v skupine, s lektorom, s ukončením a striedaním činností a hier, vrátením pomôcok, či dodržiavaním jednoduchých pravidiel. Reagujú na výzvy a užívajú si živú atmosféru skupiny svojich rovesníkov a láskyplných rodičov. Pod vedením odborne vyškoleného lektora Baby Balance získate nielen veľa inšpirácie na aktívne strávený čas s dieťaťom, ale aj pohľad na celistvý rozvoj dieťaťa. Venovať sa budeme aj komunikačným stratégiám, či podpore dieťaťa a k samostatnosti. Stále je potrebná úzka spolupráca s rodičom, ktorá je pre dieťa veľmi motivujúca. Rodič je jeho vzor.

Periodicita a trvanie: týždenne/ 45 min.
Počet detí v skupine: 10

Čo je súčasťou našich týždenných stretnutí:

Informácie ohľadom postupnosti psychomotorického vývinu, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií. Pohľad na dieťa v celistvosti.
Všetky cvičenia Baby Balance sa zameriavajú na upevňovanie správnych pohybových vzorcov, ktoré majú vplyv na fyzickú a psychickú pripravenosť spojenú v budúcnosti s učením, sústredením, či písaním.
Zameriame sa na posilnenie posturálneho svalstva, rozvíjanie obratnosti, koordinácie, rovnováhy, stability a orientácii v priestore. Budeme veľa spievať, cvičiť, tancovať a pracovať s pomôckami.
Rozvíjanie senzomotorického myslenia prostredníctvom rôznych hier.
Posilnenie vzťahových väzieb pri pozitívnom prežívaní spoločných aktivít.
Rodič je dôležitý partner dieťaťa pri práci v organizovanej skupine – pomáha mu vyrovnať sa so vzniknutými sociálnymi situáciami, ktoré raz bude dieťa zvládať samé, prirodzená radosť z úspechu, podpora do ďalšieho snaženia.
Učíme deti mať zdravý pohľad na seba a rešpektovať ostatných.

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek minimálne 15 mesiacov.

Explorer 2 (18 - 25 mes)

 

Dieťatko v tomto veku dokáže v omnoho väčšej miere spolupracovať s rovesníkmi a lektorom v skupinke. Jeho sociálizácia sa stabilizovala. Povzbudzujeme ho k samostatnosti, mnohé činnosti už zvláda bez podpory rodiča, ktorý je mu ale stále na blízku v prípade potreb

Periodicita a trvanie: týždenne/ 45 min.
Počet detí v skupine: 10

Čo je súčasťou našich týždenných stretnutí:

Informácie ohľadom postupnosti psychomotorického vývinu, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií. Pohľad na dieťa v celistvosti.
Všetky cvičenia Baby Balance sa zameriavajú na upevňovanie správnych pohybových vzorcov, ktoré majú vplyv na fyzickú a psychickú pripravenosť spojenú v budúcnosti s učením, sústredením, či písaním. Budeme veľa spievať, cvičiť, tancovať a pracovať s pomôckami.
Zameriame sa na posilnenie posturálneho svalstva, rozvíjanie obratnosti, koordinácie, rovnováhy, stability a orientácii v priestore.
Rozvíjanie senzomotorického myslenia a sústredenia prostredníctvom rôznych hier.
Posilnenie vzťahových väzieb pri pozitívnom prežívaní spoločných aktivít.
Rodič je dôležitý partner dieťaťa pri práci v organizovanej skupine – pomáha mu vyrovnať sa so vzniknutými sociálnymi situáciami, ktoré raz bude dieťa zvládať samé, prirodzená radosť z úspechu, podpora do ďalšieho snaženia.
Učíme deti mať zdravý pohľad na seba a rešpektovať ostatných.

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek min. 18 mesiacov.

Junior (26 - 39 mesiacov)

 

Hlavným cieľom projektu Baby Balance je príprava na vstup do materskej školy tak, aby adaptácia pri tomto významnom a samostatnom kroku do života čo najmenej “bolela”. To je hlavnou náplňou kategórie Junior synchrónne s vyššou pohybovou náročnosťou. Okrem cvičenia s vlastným telíčkom a množstvom pomôcok sa stretávame s prvým učením rôznych zaujímavých tém, vlastnou prezentáciou, pomocou iných kamarátov, samostatnou prácou, a pod. Pracujeme na zdolávaní tolerantného prístupu, trpezlivosti a dodržiavaní prvých pravidiel. Učíme sa malé choreografie. Pracujeme síce pod dohľadom rodičov, ale už prevažne bez ich priameho zasahovania, v interakcii dieťa – lektor. Juniori sú malí „veľkáči“ 🙂 Radostné obdobie prvého samostatného konania.

Periodicita a trvanie: týždenne/ 60 min.
Počet detí v skupine: 10

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek min. 26 mesiacov.

– Čo si so sebou priniesť? –

Oblečenie

Na cvičenie je vhodné pohodlné a športové oblečenie pre dieťa aj sprievodnú osobu, ktoré Vám nebráni v pohybe pri cvičení.
Nevhodné je oblečenie z pevných nepoddajných materiálov (rifle, menčestráky..) Odporúčame napríklad legíny, tepláčiky, či pančušky.

Obuv

Pre deti EXPLORER, JUNIOR sú vhodné cvičky, sandále, papuče, tenisky alebo protišmykové ponožky. Je dôležité, aby deti mali možnosť vyzuť sa na boso.

Cvičenia Mini

Pri cvičení s dieťatkom sa zapotíte. Počítajte s tým, že budeme pracovať na zemi, v stoji, v ľahu. Príďte v pohodlnom, skôr športovom oblečení. Máte možnosť prezliecť sa priamo na mieste cvičenia. Pre bábätko nič špeciálne nepotrebujete. Ak chcete, môžete si priniesť vlastnú látkovú plienku, ale na prevádzkach ich máme k dispozícii. Dojčiť môžete bábätko aj počas cvičenia.

Pitný režim

Nezabudnite vziať Vášmu dieťatku vodu na pitie.