Baby Balance je pedagogický projekt, ktorý sa venuje podpore rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a raného vzdelávania dieťaťa.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek alebo iných rodinných príslušníkov.

Projekt rešpektuje individuálne potreby detí a dbá na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.

Prečo práve Baby Balance?

stimuluje zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí

podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve

je vhodnou prípravou na vstup do materskej školy

uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí

vedie dieťa k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu

Na čo sa môžete tešiť?

rozcvičky prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí

tanečno – pohybové choreografie

riekanky zamerané na artikuláciu a dramatický prejav

základné rytmické cvičenia

pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky a osvojenie správnych pohybových stereotypov

rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociálne vnímanie a myslenie detí

relaxačné aktivity

orientácia v priestore a i.

Deťom prinášame radosť a skúsenosti, rodičom inšpiráciu,
podporu a potešenie z pohľadu na svoje šikovné detičky.