Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto, ako dotknutá osoba vyjadrujem prevádzkovateľovi OZ Baby Fit Care, Vŕbová 665/28, 900 33 Marianka, IČO: 54259185, svoj súhlas so spracúvaním mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, emailovej adresy, telefonického kontaktu na nasledovné účely a po nasledovnú dobu:

• členstva, a to počas celej doby aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania
• marketingu, a to počas celej aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania.
Týmto ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyjadrujem svoj súhlas so spracúvaním mena, priezviska, adresy trvalého pobytu dotknutej osoby na nasledovné účely a po nasledovnú dobu:
• členstva, a to počas celej doby aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania
• marketingu, a to počas celej aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa info@babybalancemalacky.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba a zároveň aj ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona.
Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne a dobrovoľne.